Факультет менеджменту і маркетингу є одним із провідних факультетів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
До складу факультету входять п’ять випускових кафедр.
За якість підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідають три кафедри, які очолюють професори, дійсні члени Академії економічних наук України: Ястремська О.М. (кафедра економіки, управління підприємствами та логістики), Лепейко Т.І. (кафедра менеджменту та бізнесу) та Коюда В.О. (кафедра менеджменту).
Кафедру економіки і маркетингу, що відповідає за підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 075 «Маркетинг», очолює професор д.е.н. Орлов П.А.
Кафедру підприємницької діяльності, яка відповідає за підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», очолює професор, д.е.н. Гонтарева І.В.
Конкурентною перевагою освітніх програм факультету є грунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, іноземних мов, технології виробництва, наскрізна комп’ютерна підготовка, відповідно до якої студенти стають кваліфікованими користувачами прикладних програм та систем підтримки прийняття управлінських рішень. Заняття проводяться провідними вченими, керівниками підприємств, представниками органів державної влади різних рівнів.
Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» відрізняється системністю питань з управління підприємствами в сучасних умовах господарювання, що сприяє отриманню студентами компетентностей щодо планування, аналізу результатів діяльності підприємств та їх підрозділів, здатності розробляти стратегію розвитку підприємства, організовувати виконання робіт, контролю та мотивації працівників.
Для студентів пропонується магістерська програма «Управління бізнес-процесами на підприємстві» (керівник проф. Коюда В.О.).
Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» орієнтована на підготовку фахівців, які можуть забезпечити ефективну діяльність підприємства у відповідності до найперспективніших тенденцій розвитку світового бізнесу й інновацій, сприяти розвитку та досягненню конкурентоспроможності.
Випускники спеціалізації «Логістика» можуть здійснювати управлінську діяльність у сфері логістичного обслуговування, закупівельної логістики, логістики транспорту та складської діяльності; проводити аналітичну діяльність з управління ризиками в логістиці для оптимізації логістичних та управлінських рішень.
Спеціалізація «Бізнес-адміністрування» орієнтована на підготовку управлінських кадрів, здатних гармонізувати внутрішнє середовище підприємства і підтримувати ефективні стійкі комунікації із зовнішнім оточенням різних рівнів з метою досягнення стійкого функціонування і розвитку підприємства.
Спеціальність 075 «Маркетинг» спрямована на підготовку фахівців, основним результатом діяльності яких є забезпечення стійкого функціонування й розвитку суб’єктів господарювання у конкурентному середовищі на основі співставлення інтересів споживачів та підприємництва. Для студентів пропонується дві магістерські програми:
«Стратегічний та оперативний маркетинг» (керівник проф., д.е.н., Орлов П.А.);
«Маркетинг у сфері послуг» (керівник проф., д.с.н. Лисиця Н.М.).
На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Яка, перш за все, спрямована на надання студентам прикладних знань, які дозволяють реалізувати свій потенціал для створення та розбудови власної справи.
Розпочинаючи з 2008 року на факультеті сформовані академічні групи зі студентів, які навчаються виключно англійською мовою в рамках спеціалізацій «Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності». З 2015 року у студентів спеціальності «Маркетинг» з’явилась можливість частину нормативних дисциплін вивчати іноземною мовою (англійською мовою). Це дозволяє підготувати студентів до інтеграції в європейську систему освіти, до участі в програмах обміну студентами з кращими європейськими університетами (Університет Верхньої Австрії – м.Штаєр (Австрія); Технологічний університет Люлєо – м.Люлєо (Швеція); Політехнічний університет – м. Варшава (Польша); Страсбурзький університет – м. Страсбург (Франція), а також підвищує конкурентоспроможність випускників на українському та міжнародному ринках праці.
Студенти факультету менеджменту і маркетингу постійно займають перші місця на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт економічного спрямування.
Навчання на факультеті сприяє гармонічному розвитку особистості.
Якщо Ви бажаєте отримати системні сучасні, а головне – потрібні підприємствам знання, вміти їх використовувати для розвитку організацій і свого кар’єрного зростання, Вашим вибором повинен стати факультет менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця.